Energielabel voor de zaak

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

De contractpartij van Enprest zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als: “de opdrachtgever”.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Op alle offertes van Enprest en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Enprest zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, althans een gedeelte daarvan, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Enprest worden afgeweken.

Bij strijdigheid tussen eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van de Enprest

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Enprest, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Offertes

Indien door Enprest een onderzoeksvoorstel wordt gedaan, geschiedt zulks schriftelijk. Een onderzoeksvoorstel is (tevens) een offerte.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum die voorkomt op de uitgebrachte offertes.

In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door Enprest worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij eerder uitgebrachte offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomsten

Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Enprest komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan Enprest.

Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en Enprest zijn overeengekomen.

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten, dient (dienen) deze verhoging(en) of verlaging(en) schriftelijk tussen opdrachtgever en Enprest worden overeengekomen.

De onder 4.2 en 4.3 hierboven genoemde wijzigingen zijn ondeelbaar. Bij gebreke van overeenstemming over een verhoging of verlaging van de overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten blijft de oorspronkelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Enprest in zijn geheel van kracht.

Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Enprest op verrekening daarvan onverlet.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Enprest het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Tarieven en kosten

De bij de uitvoering van de opdracht ten aanzien van de honorering te hanteren tarieven worden door Enprest in de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven inclusief reis- en verblijfkosten in Nederland. Bij annulering van de opdracht worden afmeldkosten in rekening gebracht.

Indien de werkzaamheden van de Enprest leiden tot het uitbrengen van schriftelijke rapportage worden maximaal 3 exemplaren van de desbetreffende rapportage ter beschikking van de opdrachtgever gesteld. Wanneer de opdrachtgever meerdere exemplarenwenst te ontvangen, zullen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen en door Enprest schriftelijk bevestigd, vindt betaling door de opdrachtgever plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuurdatum geldt als de verzenddatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

Verzonden facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekende brief aan Enprest heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende factuur. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting niet op, doch kan bij gegrondbevinding slechts leiden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde factuurbedrag.

Indien de betaling niet binnen 6 weken na factuurdatum door Enprest is ontvangen, zal Enprest de factuur overdragen aan een incassobureau. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 hierboven is Enprest bij wanprestatie van de opdrachtgever gerechtigd zowel alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten naast de hoofdsom van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 7 Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 hierboven wordt bij buitengerechtelijke verklaring ontbonden en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van Enprest op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden. Daarnaast behoudt Enprest het recht op volledige vergoeding van de schade die Enprest door deze ontbinding lijdt of zal lijden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Enprest is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van Enprest van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van debetrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Enprest voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeftverwerkt.

Enprest is verplicht om haar aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering. Hiervoor sluit zij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af.

Enprest en haar personeel is nimmer aansprakelijk voor gevolg en/of indirecte schade zoals, maar niet gelimiteerd tot, bedrijfsschade, niet gerealiseerde winst, niet gerealiseerde besparingen en kapitaalverlies.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en geheimhoudings - verplichting

Alle op een door Enprest uitgevoerde opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn zodra en voor zover de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, het gezamenlijke eigendom van Enprest en de opdrachtgever, met dien verstande, dat de overdracht en/of verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of openbaarmaking van het door Enprest geleverde werk of delen daarvan hetzij door Enprest, hetzij door de opdrachtgever slechts mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere auteursrechthebbende.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door Enprest uitgevoerde werk anders te gebruiken dan strikt ten behoeve van zichzelf, behoudens andersluidende schriftelijke instemming van Enprest.

Enprest is gehouden zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met haar in het kader van de opdracht verstrektegegevens met betrekking tot (het bedrijf van) de opdrachtgever.

Artikel 10 Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Enprest, alsmede de pré-contractuele fase, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst of in verband daarmee ontstaan, zijn hogere voorzieningen.

Artikel 11 Overige voorwaarden

Voor zover niet in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd, hanteert Enprest de gedragslijnen en de voorwaarden zoals deze door de AEC (Algemene Associatie van Energieconsulenten) en OVEA (Orde Van EnergieAdviseurs) zijn vastgesteld.

Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke uitspraak ongeldig is verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Artikel 12 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39101144 en treden in werking op de datum van deponering: 4 april 2012.